REGULAMIN UNIWERSYTETU MŁODEGO BADACZA
 W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytet Młodego Badacza (zwany dalej „UMB”) jest projektem realizowanym przez Fundację Stan.
 2. UMB jest projektem współfinansowanym przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 3. Udział w zajęciach organizowanych przez UMB jest bezpłatny.

 

§ 2 Cele UMB

 1. Celem UMB jest przekazywanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych.
 2. Zajęcia są prowadzone w trzech blokach tematycznych: społeczeństwo i filozofia, polityka i ludzie, człowiek i środowisko.

 

§ 3 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na UMB odbywa się online, poprzez stronę internetową www.mlodybadacz.edu.pl.
 2. Rekrutacja na zajęcia odbywa się raz i obejmuje okres całego roku akademickiego.
 3. Rekrutacja na zajęcia trwa aż do wyczerpania liczby miejsc lub do ogłoszenia zakończenia rekrutacji. Limit miejsc to 75 osób – 25 osób w grupie juniorskiej, 25 w grupie młodziki, 25 w grupie seniorzy.. Osoby niezakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej w kolejności rejestracji. W tej kolejności będą mogli zostać studentami UMB w przypadku zwolnienia się miejsca.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.mlodybadacz.edu.pl przez opiekuna prawnego dziecka oraz zaakceptowanie regulaminu UMB.
 5. Uczestnikiem zajęć prowadzonych na UMB może zostać każde dziecko w wieku od 6 do 11 lat.
 6. O uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez UMB decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na UMB łączy się z otrzymaniem kodu pozwalającego zalogować się do strefy UMB.

 

§ 4 Zajęcia stacjonarne

 1. Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym odbywają się na terenie Młodzieżowego Domu Kultury “BIelany” przy ulicy Cegłowskiej 39 w Warszawie.
 2. Zajęcia odbywają się w 3 blokach tematycznych. Każde z zajęć trwa 90 minut.
 3. W trakcie trwania zajęć słuchacze UMB są pod nadzorem organizatorów.
 4. Studenci są zobowiązani przyjść na miejsce zajęć 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 5. Przed każdymi zajęciami studenci są zobowiązani do podpisania listy obecności. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach UMB wiąże się ze skreśleniem z listy studentów. Kolejna osoba z listy rezerwowej zastępuje skreślonego studenta.
 6. Student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup (wolontariuszy UMB). W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, organizatorzy mają prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 7. Wszelkie materiały pomocnicze (typu flamastry, kredki, papier) są zapewniane przez UMB.
 8. Zajęcia stacjonarne odbywają się według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej UMB.
 9. W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu bądź godziny odbywania się zajęć określonych w programie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zajęć zostaną poinformowani drogą mailową.
 10. W razie odwołania zajęć UMB zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od UMB. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

 

§ 5 Zajęcia online

 1. W przypadku, kiedy zorganizowanie zajęć stacjonarnych jest niemożliwe lub kiedy ich organizacja może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu studentów, UMB zastrzega sobie prawo do organizacji zajęć online.
 2. Zajęcia online odbywają się poprzez stronę UMB – w części dostępnej dla zarejestrowanych uczestników.
 3. Organizator nie zapewnia sprzętu elektronicznego, ani dostępu do internetu Studentom UMB.
 4. Zajęcia online odbywają się według tego samego harmonogramu, co zajęcia stacjonarne.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu bądź godziny odbywania się zajęć określonych w programie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zajęć zostaną poinformowani drogą mailową.
 6. W razie odwołania zajęć UMB zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od UMB. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Rekrutacja na UMB odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy internetowych zamieszczonych na stronie internetowej UMB.

2. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko na UMB, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Fundację Rozwoju UKSW.

3. Dane osobowe obejmować będą: dane rodzica/opiekuna (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania, nazwę szkoły).

4. Do praw i obowiązków Fundacji Rozwoju UKSW związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Rodzicom/opiekunom prawnym studenta UMB przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5. Fundacja Rozwoju UKSW zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach UMB przez studenta UMB jest niemożliwe i w związku z tym równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w formie zdjęć udostępnianych na stronie www.mlodybadacz.edu.pl oraz mediach społecznościowych Uniwersytetu Młodego Badacza.

8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej UMB (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

9. Administratorem bazy danych osobowych wymienionych w § 12 ust. 3 Fundacja Stan, nr KRS 0000563218, siedziba: Nowy Świat 55 / 9, 00-042 Warszawa, Polska.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach UMB studenci oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.mlodybadacz.edu.pl.

2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach UMB oznacza, iż student oraz rodzic/opiekun prawny zapoznał się z wszelkimi informacjami organizacyjnymi pojawiającymi się na stronie internetowej www.mlodybadacz.edu.pl.

3. Wypełnienie i przesłanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata na studenta UMB formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

REGULAMIN PRACY W LABORATORIUM 

 1. Studenci mogą przebywać w laboratorium jedynie pod nadzorem wykładowcy lub wolontariuszy UMB.
 2. Podczas pierwszych zajęć studenci przechodzą szkolenie z bezpieczeństwa. 
 3. Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z instrukcjami wykładowcy. 
 4. Studenci z niezabezpieczonymi uszkodzeniami skóry (zranienia, skaleczenia) powinni przed rozpoczęciem pracy poinformować prowadzącego w celu zabezpieczenia rany (opatrunek).  
 5. Podczas wykonywania ćwiczeń należy słuchać wykładowcy lub wolontariuszy UMB, zachować ostrożność, a w razie wypadku należy natychmiast poinformować prowadzącego zajęcia.
 6. Podczas wykonywania ćwiczeń należy stosować odzież ochronną (fartuch laboratoryjny) oraz w razie potrzeby – okulary ochronne i rękawice. Środki ochrony osobistej są zapewnione przez organizatorów UMB. Długie włosy należy spiąć.
 7. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów i posiłków na terenie laboratorium. 
 8. Należy przestrzegać czystości i porządku na stanowisku pracy. 
 9. Obowiązkowo należy umyć ręce przed opuszczeniem pracowni oraz oddać środki ochrony.
 10. Odczynników chemicznych nie należy dotykać przed uzyskaniem instrukcji od wykładowcy. Nie należy spożywać substancji przeznaczonych do eksperymentów.   
 11. Zużyte ręczniki papierowe, bibułę, substancje stałe, należy wyrzucać   wyłącznie do pojemników na śmieci. 

 

 

Pobierz regulamin UMB:

Pobierz regulamin laboratorium:

X
X